A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KE HOẠCH BỒI DƯỠNG

KẾ HOẠCH TỰ  BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT

TRƯỜNG MN Y TÝ

             Số:  05 /KH-NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Y Tý, ngày 23  tháng  8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2020 tại trường

 

 

 

Căn cứ Thông tư 19/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX);

Căn cứ kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của PGD&ĐT về việc thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2020 và năm học 2020-2021.

Căn cứ công văn số 467/PGD&ĐT ngày 19/8/2020 của PGD&ĐT Bát Xát về việc Tổ chức bồi dưỡng hè 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp MN, TH, THCS.

Căn cứ công văn số 471/PGD&ĐT- THCS ngày 21/8/2020 của Phòng GD&ĐT  Bát Xát về việc điều chỉnh việc tổ chức bồi dưỡng hè 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp MN, TH, THCS;

Trường Mầm non Y Tý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè 2020 tại đơn vị như sau:

I. Bồi dưỡng chính trị

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý 02; giáo viên 33 ( 01 nghỉ chế độ)  nhân viên 01 ( riêng HĐ 68 bồi dưỡng chuyên đề chính trị).

2. Thời lượng: 20 tiết

3. Nội dung:

- Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (4 tiết)

- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, trong tỉnh, huyện nổi bật 6 tháng đầu năm 2020; (4 tiết)

- Một số vấn đề, sự kiện quan trọng và Nghị quyết đại hội, Chương trình, hành động của đảng bộ huyện; (4 tiết)

- Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (4 tiết)

- Phòng chống tảo hôn trong trường học, An ninh an toàn trường học; (4 tiết)

4. Hình thức bồi dưỡng:

- Chi ủy chi bộ do các đồng chí Hà Thị Bền, Trần Thị Nga triển khai hướng dẫn bồi dưỡng

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nghe hướng dẫn và Tự bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu viết bài thu hoạch.

5. Thời gian bồi dưỡng

(Thời khóa biểu chi tiết kèm theo)

II. Bồi dưỡng chuyên môn cán bộ quản lý, giáo viên: 

1. Đối tượng:  Cán bộ quản lý; giáo viên

2. Thời lượng: 40 tiết

3. Nội dung:

       - Hướng dẫn hoạt động STEAM cho trẻ mẫu giáo. ( 10 tiết)

        - Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường. ( 10 tiết)

        - Hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; Hướng dẫn hồ sơ, công tác kiểm tra nội bộ trường học  ( 10 tiết)

        - Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giúp trẻ MN đọc viết và toán từ sớm ( ELM). ( 10 tiết)

4. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng tập trung toàn trường tại văn phòng nhà trường: Chỉ đạo; hướng dẫn thực hiện 04 nội dung trên.

- Chia các tổ chuyên môn để thực hiện công tác bồi dưỡng, báo cáo kết quả

- Giáo viên nghiên cứu các chuyên đề PGD&ĐT gửi để thực hiện việc bồi dưỡng.

- Cốt cán chủ trì căn cứ tài liệu PGD&ĐT gửi biên tập lại cho phù hợp với nhà trường tổ chức thực hành các nội dung trên.

5. Thời gian bồi dưỡng: Từ 26/8/2020 đến ngày 28/8/2020

(Thời khóa biểu chi tiết kèm theo)

IV. Đánh giá công tác bồi dưỡng

- Tất cả CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng được đánh giá, xếp loại cuối đợt bồi dưỡng thông qua bài thu hoạch.

- Cốt cán cấp trường được đánh giá thông qua nội dung triển khai bồi dưỡng ( Giáo án = 5 điểm; Công tác triển khai cho đội ngũ = 5 điểm)

- Bài thu hoạch của  giáo viên bồi dưỡng tại trường do nhà trường ra câu hỏi thu hoạch. Bài thu hoạch chấm theo thang điểm 10.

V. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng Nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng; duyệt các loại kế hoạch của các bộ phận cá nhân phụ trách;

- Thành lập Ban tổ chức bồi dưỡng hè tại trường; Thành lập Tổ cốt cán bồi dưỡng cấp trường;

- Tổ chức ra câu hỏi viết bài thu hoạch và tổ chức đánh giá công tác bồi dưỡng.

2. Phó Hiệu trưởng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và kiểm soát nội dung bồi dưỡng; xây dựng thời khóa biểu, lịch dạy, thiết kế sổ đầu bài; trực tiếp quản lý lớp bồi dưỡng.

- Liên hệ PGD&ĐT Bát Xát để có tài liệu BD chính trị hè cho CBQL, GV, NV gửi tài liệu cho CB, GV, NV nghiên cứu.

- Hướng dẫn Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng; cốt cán chuân bị và tổ chức các nội dung thực hiện bồi dưỡng.

- Quản lý, kiểm soát, tổng hợp kết quả, báo cáo công tác bồi dưỡng hè 2020 cho Hiệu trưởng duyệt và gửi báo cáo về PGD&ĐT Bát Xát trước ngày 4/9/2020  (Bài thu hoạch chính trị, chuyên môn)

3. Tổ chuyên môn

- Tổ chức thảo luận thực hiện các nội dung theo phân môn theo yêu cầu gắn với từng bộ môn.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thống nhất từng phân môn (kèm biên bản) nộp cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổng hợp.

 4. Giáo viên, nhân viên.

          - Giáo viên là thành viên Tổ cốt cán trên cơ sở tài liệu PGD&ĐT gửi xây dựng nội dung giáo án  hình thức tổ chức phù hợp với tình hình để triển khai bồi dưỡng ( duyệt Hiệu trưởng trước khi tổ chức)

          - Giáo viên, nhân viên là thành viên Ban tổ chức bồi dưỡng hè thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức.

- Giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chủ động tích cực trong việc tự nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, thực hành, thống nhất và viết báo cáo thu hoạch, áp dụng vào giảng dạy hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên,  nhân viên trong hè năm 2020 tại trường của trường Mầm non  Y Tý; yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- PGD&ĐT Bát Xát ( báo cáo);

- CB; GV;NV ( thực hiện)
- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hà Thị Bền

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 117