A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN Y TÝ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 01/KH-NT                                                                          Y Tý, ngày 03 tháng 6 năm 2021

                      KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ vào văn bản số 203 /PGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bát Xát về việc hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021- 2022;

Căn cứ vào quy mô mạng luới trường lớp và số lượng trẻ độ tuổi từ 0-5 tuổi tại đại bàn xã Y Tý;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, của nhà trường về số lượng giáo viên, tình hình cơ sở vật chất hiện có và nhu cầu ra lớp của trẻ:

Trường Mầm non Y Tý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nhằm rà soát số trẻ em trong độ tuổi 0-5 tuổi trên địa bàn xã Y Tý; đẩy mạnh thực hiện tăng tỉ lệ huy động trẻ 2 tuổi - 5 tuổi đến trường, lớp (cụ thể: trẻ 2 tuổi: 28 -30%; 3 tuổi: 95%; 4 tuổi: 98-100%; 5 tuổi: 100% ).

Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh.

 Nhà trường phối hợp với UBND xã Y Tý trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn bản về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc phụ huynh hiểu rõ, tránh gây áp lực, dư luận không tích cực trong công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

- Giáo viên phụ trách các nhóm lớp, thôn bản điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm đảm bảo đủ chỗ ngồi và đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho học sinh khi ra lớp.

- Tuyển sinh trẻ độ tuổi trẻ mầm non trên địa bàn xã Y Tý theo chỉ tiêu đã được nhà trường giao.

- Cá nhân giáo viên các điểm trường được phân công nhiệm vụ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước nhà trường về kết quả sau tuyển sinh.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ từ 02 tuổi ( sinh năm 2019) đến 5 tuổi ( 2016) có hộ khẩu trên địa bàn xã Y Tý và các trường hợp trẻ học nhờ có đủ hồ sơ theo quy định.

2. Phân chia theo các điểm thôn tuyển sinh:

Giáo viên phụ trách các nhóm lớp trong nhà trường chịu trách nhiệm rà soát trẻ từ 0 đến 5 tuổi tại điểm thôn mình phụ trách và trực tiếp giảng dạy.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Dự kiến năm học 2021-2022 có 20 lớp/14 thôn bản tổng số 440 học sinh. Cụ thể:

- Trẻ nhà trẻ (sinh năm 2019) số lượng: 69 trẻ.

- Trẻ 3 tuổi (trẻ sinh năm 2018) số lượng: 119 trẻ.

- Trẻ 4 tuổi (trẻ sinh năm 2017): 119 trẻ

- Trẻ 5 tuổi ( trẻ sinh năm 2016) số lượng: 133 trẻ

4. Thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh:

- Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh gồm 36 đồng chí, có phân công công việc cụ thể trong các thành viên.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh theo đúng quy định.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh:

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh.

- BGH tiến hành khảo sát, tu sửa trường lớp, chuẩn bị điều kiện CSVC trong hè đảm bảo tốt các điều kiện để tuyển sinh.

- Thông báo rộng rãi quy định tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh.

6. Thời gian tuyển sinh:

-  Tuyển sinh trực tiếp tại trường chính và 12 điểm trường, thời gian như sau:

+ Từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021.

           - Trẻ nhà trẻ (sinh năm 2019) số lượng: 69 trẻ.

- Trẻ 3 tuổi (trẻ sinh năm 2018) số lượng: 119 trẻ.

- Trẻ 4 tuổi (trẻ sinh năm 2017): 119 trẻ.

- Trẻ 5 tuổi ( trẻ sinh năm 2016) số lượng: 133 trẻ

7. Hồ sơ xin học gồm:

+ Đơn xin học theo mẫu

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

+ Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu.

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ( nếu thuộc đối tượng).

+ Các giấy tờ khác có liên quan..

8. Chuẩn bị lực lượng tham gia công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị phân công CBGVNV tham gia công tác tuyển sinh phù hợp từng nhóm lớp, từng thôn bản.

- Phối hợp với các đoàn thể của xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên đảm bảo chính xác thông tin, thủ tục hồ sơ, giấy tờ..  trong thời gian tuyển sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          BGH nhà trường xây dựng kế hoạch bám sát với công văn chỉ đạo của PGD thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng văn bản.

Chỉ đạo giáo viên phụ trách các nhóm lớp rà soát trẻ trong độ tuổi ra lớp của từng thôn bản.

Gửi kế hoạch về phòng giáo dục theo đúng thời gian quy định.

  Phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

     Nhiệm vụ

Ghi chú

01

Hà Thị Bền

Hiệu trưởng - BTCB-Trưởng ban chỉ đạo

Phụ trách chỉ đạo chung. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

 

02

Hoàng Thị Phượng

Phó HT - Phó BCĐ

Chịu trách nhiệm thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh. Tổng hợp kết quả sau tuyển sinh

 

03

Trần Thị Nga

Phó HT - Phó BCĐ

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho công tác tuyển sinh

 


04

Tống Minh Thu

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 tuổi Trường Chính

Giáo viên phụ: Triệu Thi Huynh

05

Đinh Thị Mai Uyên

 Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4-5 tuổi Trường Chính

Giáo viên phụ: Vùi Thu Thủy

06

Sùng Thị Mai Xua

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi Trường Chính

Giáo viên phụ:

Ly Thó Phơ

07

Hà Thị Thu Hiền

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4-5 tuổi điểm trường Mò Phú Chải 1.

Giáo viên phụ: Sầm Thị Thu

08

Nguyễn Hồng Thoa

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 2-3-4 tuổi điểm trường Mò Phú Chải 2.

 

09

Triệu Thị Hồng

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4-5 tuổi điểm trường Phan Cán Sử

Giáo viên phụ: Đàm Thị Hoa

10

Hà Thị Hồng Lê

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 - 5 tuổi điểm trường Trung Chải .

 

11

Hồ Thị Sen

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Phìn Hồ.

Giáo viên phụ: Vùi Thị Duyên

 

12

Trang Thó Sợ

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Phìn Hồ.

Giáo viên phụ:

Lý Thị Đào

13

Lý Thị Mai

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Choản Thèn.

Giáo viên phụ: Phạm Thị Trang

14

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Lao Chải 3.

Giáo viên phụ: Tẩn Mùi Chúa

15

Trần Thị Kiều

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Lao Chải 3.

Giáo viên phụ: Lâm Thị Như

16

Lương Thị Linh

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4- 5 tuổi điểm trường Lao Chải 1.

 

17

Trang Xá Gơ

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Sín Chải.

Giáo viên phụ: Trần Thị Nguyệt

18

Dương Thị Dưỡng

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Sín Chải.

Giáo viên phụ:

Triệu Thị Nga

19

Phu Xế Bia

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp nhà trẻ  24- 36 tháng tuổi điểm trường Sín Chải.

 

20

Lò Thị Yến

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Sim San 1.

Giáo viên phụ: Sần Hờ Bớ

21

Phan Thị Cúc

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Sim San 2.

 

22

Vùi Thị Hiển

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp  4 - 5 tuổi điểm trường Hồng Ngài.

 

23

Phan Thị Phương

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp  3 - 4 tuổi điểm trường Hồng Ngài.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Y Tý./.

Nơi nhận:                                               HIỆU TRƯỞNG                                         - PGD&ĐT Bát Xát;

- UBND xã Y Tý;                                         

- Các CB,GV,NV;                                                                                 

- Các tổ chức, đoàn thể;

- Lưu NT.                                                                                    Hà Thị Bền

                                                                                                                                                                                                              

   BẢNG DỰ KIẾN  SỐ LƯỢNG HỌC SINH RA LỚP NĂM HỌC 2021-2022 
                         ( Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-NT của Trường mầm non Y Tý)  
STTLỚPTSHSNữ2 TUỔI3 TUỔI4 TUỔI5 TUỔI
TSNữTSNữTSNữTSNữ
1Lớp 3-4 Trường Chính2880018610200
2Lớp 4-5 Trường Chính2612000064208
3Lớp 3-4-5 Choản Thèn241041745283
4Lớp 3-4 Lao Chải 32310531147300
5Lớp 4-5 Lao Chải 32210000021209
6Lớp 3-4-5Lao Chải 122840745064
7Nhà trẻ Sín Chải209125840000
8Lớp 3-4 Sín Chải27170014813900
9Lớp 4- 5  Sín Chải25130000422111
10Lớp 3-4-5 Sim San 121830529442
11Lớp 3-4-5 Sim San 29310115121
12Lớp 3-4 Hồng Ngài229751243000
13Lớp 4-5 Hồng Ngài207000093114
14Lớp 3-4-5 Mò Phú Chải 1281242937384
15Lớp 3-4 Mò Phú Chải 210251312000
16Lớp 3-4-5 Phan Cán Sử3515318491159
17Lớp 3-4-5 Trung Chải18431515151
18Lớp 3-4 Phìn Hồ27166211810600
19Lớp 4-5 Phìn Hồ2111000084137
20Lớp Nhà trẻ Trường Chính124124000000
 Tổng số44006925119541194613363

                       

      

                 

 

            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 191