A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN Y TÝ                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 03/KH-NT                                                                                                                    Y Tý, ngày 05 tháng 8 năm 2020

                      KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ vào Kế hoạch số 414 /KH-PGD&ĐT ngày 07/7/2020 của Phòng GD & ĐT Bát Xát về việc hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2012- 202;

Căn cứ vào quy mô mạng luới trường lớp và số luợng trẻ độ tuổi từ 0-5 tuổi tại đại bàn xã Y Tý;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương;

Trường Mầm non Y Tý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nhằm rà soát số trẻ em trong độ tuổi 0-5 tuổi trên địa bàn xã Y Tý; đẩy mạnh thực hiện tăng tỉ lệ huy động trẻ 2 tuổi - 5 tuổi đến trường, lớp (cụ thể: trẻ 2 tuổi: 25%; 3 tuổi: 95%; 4 tuổi: 98-100%; 5 tuổi: 100% ).

Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh.

 Nhà trường phối hợp với UBND xã Y Tý trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn bản về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc phụ huynh hiểu rõ, tránh gây áp lực, dư luận không tích cực trong công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

- Giáo viên phụ trách các nhóm lớp, thôn bản điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.

- Tuyển sinh trẻ độ tuổi Mầm non trên địa bàn xã Y Tý theo chỉ tiêu đã được nhà trường giao.

- Cá nhân được phân công nhiệm vụ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước nhà trường về kết quả sau tuyển sinh.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn xã Y Tý và các trường hợp trẻ học nhờ có đủ hồ sơ theo quy định.

2. Phân chia theo các điểm thôn tuyển sinh:

Giáo viên phụ trách các nhóm lớp trong nhà trường chịu trách nhiệm rà soát trẻ từ 0 đến 5 tuổi tại điểm thôn mình phụ trách và trực tiếp giảng dạy.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Dự kiến năm học 2020-2021 có 18 lớp/14 thôn bản tổng số 396 học sinh.

 Cụ thể:

- Trẻ nhà trẻ (sinh năm 2018) số lượng: 34 trẻ.

- Trẻ 3 tuổi (trẻ sinh năm 2017) số lượng: 111 trẻ.

- Trẻ 4 tuổi (trẻ sinh năm 2016): 127 trẻ

- Trẻ 5 tuổi ( trẻ sinh năm 2015) số lượng: 124 trẻ

4. Thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh:

- Thành lập Ban chỉ đạo gồm 36 đồng chí phân công công việc cụ thể trong các thành viên.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh theo đúng quy định.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh.

- Khảo sát chuẩn bị điều kiện CSVC trong hè đảm bảo tốt các điều kiện để tuyển sinh.

- Thông báo rộng rãi quy định tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh.

6. Thời gian tuyển sinh:

-  Tuyển sinh trực tiếp tại trường, thời gian như sau:

+ Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 30/8/2020.

          + Trẻ Nhà trẻ:( 24-36 tháng, sinh năm 2018): 34 chỉ tiêu

+ Trẻ Mẫu giáo bé (sinh năm 2017): 111 chỉ tiêu

+ Trẻ Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2016): 127 chỉ tiêu

+  Trẻ Mẫu giáo lớn (sinh năm 2015): 124 chỉ tiêu

7. Hồ sơ xin học gồm:

+ Đơn xin học theo mẫu

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

+ Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu.

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ( nếu thuộc con hộ nghèo, cận nghèo).

+ Các giấy tờ có liên quan..

8. Chuẩn bị lực lượng tham gia công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị phân công CBGVNV tham gia công tác tuyển sinh phù hợp từng nhóm lớp, từng thôn bản.

- Phối hợp với các đoàn thể của xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên đảm bảo chính xác thông tin, thủ tục hồ sơ, giấy tờ..  trong thời gian tuyển sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

           Phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

     Nhiệm vụ

Ghi chú

01

Hà Thị Bền

Hiệu Trưởng - BTCB-Trưởng ban chỉ đạo

Phụ trách chỉ đạo chung. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh

 

02

Trần Thị Nga

P. Hiệu Trưởng -CTCĐ-Phó BCĐ

Chịu trách nhiệm thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh. Tổng hợp kết quả sau tuyển sinh

 

03

Vùi Thị Thủy

TTCM - GV-Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 tuổi Trường Chính

Gv: Sầm Thị Thu

04

Hoàng Thị Phượng

TTCM - GV-Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4-5 tuổi Trường Chính

Gv: Dương Thị Dưỡng

05

Sùng Thị Mai Xua

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi Trường Chính

Gv: Triệu Thị Huynh

06

Hà Thị Thu Hiền

TTCM - GV

Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 - 5 tuổi điểm trường Mò Phú Chải 1.

Giáo viên phụ: Phạm Thị Trang

07

Nguyễn Hồng Thoa

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 - 5 tuổi điểm trường Mò Phú Chải 2.

 

08

Tống Minh Thu

TPCM - GV-Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4- 5 tuổi điểm trường Phan Cán Sử

GV phụ:Triệu Thị Hồng

09

Phan Thị Cúc

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4 - 5 tuổi điểm trường Trung Chải .

 

10

Hồ Thị Sen

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Phìn Hồ.

GV phụ: Ly Thó Phơ

 

11

Trang Thó Sợ

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Phìn Hồ.

 

12

Lý Thị Mai

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Choản Thèn.

Gv phụ: Sần Hờ Bớ

13

NguyễnThị Hạnh

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Lao Chải 3.

Gv phụ: Tẩn Mùi Chúa

14

Trần Thị Kiều

TTCM -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Lao Chải 3.

Gv phụ: Triệu Thị Nga

15

Lý Thị Đào

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3-4- 5 tuổi điểm trường Lao Chải 1.

Gv phụ: Đàm Thị Hoa

16

Trang Xá Gơ

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 4 - 5 tuổi điểm trường Sín Chải.

GV phụ: Trần Thị Nguyệt

17

Lâm Thị Như

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3 - 4 tuổi điểm trường Sín Chải.

GV

: Phu Xế Bia

18

Lò Thị Yến

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Sim San 1.

GV: Vùi Thị Duyên

19

Phan Thị Phương

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Sim San 2.

GV: Lương Thị Linh

20

Hà Thị Hồng Lê

Giáo viên -Thành viên

Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ lớp 3- 4 - 5 tuổi điểm trường Hồng Ngài.

Gv: Vùi Thị Hiển

          BGH nhà trường xây dựng kế hoạch bám sát với công văn chỉ đạo của PGD thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng văn bản.

Chỉ đạo giáo viên phụ trách các nhóm lớp rà soát trẻ trong độ tuổi ra lớp của từng thôn bản.

Gửi kế hoạch về phòng giáo dục theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Y Tý./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT                                                                                                        NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- UBND xã                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các GV (thực hiện)

- Lưu: VT.                                                                                                                                            ( Đã ký)

                                                                                                                                  Hà Thị Bền

                                                                                                

            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 117